Beth sydd ar gael

Ar ôl cysylltu â ni byddwn yn cynnig asesiad cynhwysfawr i chi dros y ffôn i benderfynu ar addasrwydd y gwasanaeth i chi ac eich union anghenion. Byddwch chi a’r asesydd yn trafod rhestr o wasanaethau posib ac yna’n cytuno ar yr un sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Hunan gymorth
Gall Asesydd Parabl eich cyfeirio at adnoddau hunangymorth perthnasol ac at ffynonellau sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn dysgu pobl am iechyd meddwl, mae nifer o rhain yn adnoddau ar-lein.

Hunan gymorth dan arweiniad
Rhaglen hunangymorth ryngweithiol yw rhaglen Therapi Ymddygiad Gwybyddol Cyfrifiadurol Serenity sy’n eich galluogi i weithio drwy gyfres o fodiwlau hunangymorth yn eich amser hamdden. Mae’r modiwlau’n mynd i’r afael â phynciau fel ymdopi â phryder ac iselder a thechnegau ymlacio.

Fel cam cyntaf byddwch yn cyfarfod â gweithiwr Therapi Ymddygiad Gwybyddol Cyfrifiadurol. Yn dilyn hyn caiff sesiynau rheolaidd eu darparu dros y ffôn neu drwy e-bost.

Grwpiau Therapiwtig
Caiff y therapïau grŵp canlynol eu darparu ar ffurf 7-8 sesiwn wythnosol:
•Ymdopi â bywyd.
•Ymdopi â straen.
•Ymwybyddiaeth.

Cyrsiau addysgol eu natur yw’r rhain a’u diben yw eich cael chi i wella. Drwy’r cyrsiau hyn byddwch yn ennill y sgiliau angenrheidiol i ymdopi’n well gyda’ch iechyd meddwl a’ch lles emosiynol. Ymysg y cyrsiau mae Sgiliau Pendantrwydd, Ymdrin â Phryder a Byw gydag Iselder. Gyda’r sesiynau Ymwybyddiaeth byddwn yn gwneud ychydig o fyfyrio, ioga ysgafn ac ymarferion corff a meddwl.

Therapi Unigol
Therapi unigol yw’r peth i chi os ydych chi’n awyddus i weithio ar sail un-i-un gyda chynghorydd profiadol. Gallwn eich helpu i archwilio unrhyw anhawster iechyd meddwl cyffredin fel iselder neu bryder ysgafn neu gymedrol neu unrhyw beth heriol mae bywyd yn ei daflu atoch fel profedigaeth neu broblem perthynas sy’n effeithio ar eich lles emosiynol. Byddwn yn cynnig Asesiad Cwnsela i chi a hyd at chwe sesiwn cwnsela wythnosol i ddilyn. Bydd pob sesiwn yn para 50 munud.
 
 
Gallwch gyfeirio eich hun i Therapïau Siarad Parabl am asesiad gan ffonio 0300 777 2257. Neu efallai y cewch eich cyfeirio gan weithiwr proffesiynol arall (ee eich meddyg ac ati).

Unwaith y bydd atgyfeiriad wedi ei dderbyn byddwch yn cael cynnig asesiad dros y ffôn i benderfynu sut orau y gallwn ni gwrdd â’ch anghenion.