Adborth

InfographicMar2016

 

Rhannu’ch adborth

Rydym yn gwybod fod eich sylwadau yn hanfodol er mwyn inni barhau i lwyddo.

Cliciwch yma i gyflwyno’ch adborth am eich profiadau personol gyda Parabl er mwyn ein helpu i fynd i’r afael gydag anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth mewn ffordd well!

 

Adborth am Asesiadau Ffôn

“Roeddwn yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth ailgyfeirio – roedd yn asesiad cynhwysfawr – siaradais gyda pherson oedd o gymorth mawr- byddwn yn eu hargymell nhw i eraill.”

“Annwyl Frances,
Yr wyf yn cysylltu â chi i ddweud faint yr wyf yn gwerthfawrogi eich galwad y mis diwethaf . Nid wyf erioed wedi siarad ag unrhyw un mewn swydd broffesiynol heblaw fy meddyg teulu am y problemau yr wyf wedi bod yn profi , ac mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod bob amser wedi meddwl y dylwn fod yn gallu helpu fy hun heb yr angen am gwnsela. Yr wyf yn dal i ddioddef o broblem o hyn yr wyf yn awr yn meddwl yw rhyw fath o ymosodiad o banig bob bore ond roedd yn rhyfeddol bod ar ôl fy sgwrs gyda chi ar 9 Mawrth cefais sawl diwrnod heb digwyddiad ac yr wyf yn awr yn meddwl fy mod angen ddiolch i chi .
Roeddwn wedi’n symud yn arbennig gan y ffaith bod fy cyfeiriad at fy mhrofiadau plentyndod wedi’i cael ei gymryd o ddifrif gennych chi, er, fel y dywedais , wnaeth fy rhieni , yr wyf yn sicr , gwneud eu gorau bob amser.”

“Eisiau dweud diolch i’r staff at Parabl – cefais ymgynghoriad dros y ffôn ym mis Ionawr ac fe’i cyfeiriwyd at gwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Mind Sir y Fflint, a oedd yn gorffen ddoe ac (mor bell a hyn!) mae wedi bod yn help mawr i mi; felly diolch yn fawr am wrando a dod o hyd i rhywbeth nad oedd rhaid i mi aros yn rhy hir am, ac sydd wedi bod yn brofiad anhygoel.”

“Diolch i chi am y cyfan yr ydych wedi ei wneud ac yn ei wneud i fy helpu. Dw i wedi derbyn y wybodaeth yr ydych wedi ei anfon ata i, a byddaf yn ei ddarllen heno. Dim ond eisiau i chi wybod fy mod yn gwerthfawrogi’n fawr yr hyn yr ydych yn ei wneud. DIOLCH Olly” (Caniatad wedi’w roi gan Olly i ddefnyddio ei enw).

“Defnyddiol iawn, yn gadarnhaol iawn”

“Rwy’n teimlo’n eithaf cadarnhaol nawr”

“Mor ddefnyddiol”

“Dw i’n gwerthfawrogi yr hyn yr ydych wedi ei wneud i mi”

“Diolch yn fawr am eich help”

“Diolch am roi lle ac amser i mi siarad”

“Yr hyn yr ydych wedi ei wneud i mi heddiw, ni allaf ddiolch digon i chi”

“Dyma’r tro cyntaf i mi fod wedi gallu siarad am hyn. Mae wedi fy helpu yn fawr ”

“Mi oeddech yn wych”

“Rwy’n teimlo’n well yn barod ar ôl siarad â chi”

“Rwy’n teimlo’n llawer mwy disglair, a nid wyf yn mynd yn wallgof”

Adborth am y rhaglen Serenity – Rhaglen Therapi Ymddygiad Gwybyddol Cyfrifiadurol

“Parabl ydy’r unig wasanaeth sydd wedi fy nghynorthwyo i’n effeithiol gyda fy iselder, poen meddwl a straen. Alla i ddim pwysleisio digon gymaint mae’r gwasanaeth wedi bod o fudd i mi. Dwi wedi bod yn dioddef ers bron i 4 blynedd ac mae canfod parabl wedi gwyrdroi fy mhroses o feddwl er gwell. Roeddwn wedi cychwyn meddwl nad oedd unrhyw obaith i ganfod triniaeth ar gyfer fy iselder ond mae’r rhaglen serenedd wedi fy achub i. Dw i’n teimlo’n well nag ydw erioed wedi teimlo o’r blaen – diolch yn fawr.”

“Hapus iawn gyda’r gwasanaeth, roedd yn fuddiol tu hwnt yn ystod adeg cythryblus yn fy mywyd. Dw i’n teimlo y byddai dilyn i fyny gyda sesiwn wyneb yn wyneb wedi bod yn fwy buddiol na’r sesiynau ffôn.”

“Mi ges i un sesiwn rhagarweiniol i CCBT- mae’r atebion yma yn cyfeirio at chymwynasgarwch y CCBT. Mae Amy yn gynorthwy-ydd da ac yr wyf yn gwerthfawrogi fy mod yn gallu cael galwadau cynorthwy-ydd y tu allan i oriau swyddfa i gyd-fynd â gwaith. Nid oeddwn yn hoffi modiwl 3, teimlais yn ddigalon ar ôl gwneud hynny, ond yn falch fy mod wedi parhau. Doeddwn i ddim yn hoffi’r llun ar ddechrau pob modiwl (yr ysgol, yn dechrau ar y gwaelod hyd at atal llithro’n ôl ar y brig). Roeddwn i’n teimlo’n bersonol ei bod yn atgyfnerthu’r ffaith fy mod ar y pwynt isaf yn fy mywyd i gyd ac roedd yn broses enfawr i fynd drwy hyn cyn imi fod yn y man yr oeddwn i er mwyn gwella a gwella. Adnoddau ar-lein i’w lawrlwytho er mwyn ymlacio yn dda. Roeddwn yn hoffi y DASS ar y diwedd, yn gallu gweld fy hun yn newid gyda phob modiwl.

Dau faes roeddwn yn teimlo y gallent fod wedi cael eu hesbonio yn well oedd technegau tynnu sylw a gwybyddiaeth metro / emosiynau. Un sylw cyffredinol yw ei bod yn cymryd o gwmpas 4 wythnos o fy ngalwad gyntaf i gael asesiad dros y ffôn. Fodd bynnag, unwaith cefais fy nghyfeirio i mewn i’r rhaglen CCBT, symudodd pethau yn gyflym iawn. Gyda thrafferth salwch meddwl difrifol, mae pedair wythnos yn teimlo fel oes. Roeddwn yn teimlo y byddai fy adferiad wedi bod yn gyflymach pe bawn i wedi cael fy ngweld ac yn gallu cael gafael ar adnoddau yn gynt. Roedd hefyd yn golygu nad yw elfennau o’r rhaglen yn berthnasol erbyn i mi eu cyrraedd. Ymddiheuraf os yw’r sylwadau yn ymddangos yn negyddol. Rwyf mor ddiolchgar am yr holl gymorth a gefais dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Yr wyf yn wirioneddol hapus gyda fy mhrofiad o’r gwasanaethau a gynigir gan Parabl ond yn meddwl y byddai’n gallu cael ei wella gyda rhai mân newidiadau (fel y system asesu dros y ffôn). Diolch, rydym yn gwerthawrogi eich adborth ac yn gweithio i leihau yr amser rhwng y cysylltiad cyntaf a’r assessiad. Rydym wedi rhannu eich adborth ar CCBT gyda cynllynydd y rhaglen ac mae’n gweithio i wellhau y rhaglen ar sail hyn.

“Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn beth oeddwn yn ei ddisgwyl ac nid oedd yn hollol addas i mi. Fodd bynnag, rwy’n ddiolchgar am y cyfle i roi cynnig arni, a gobeithio y byddaf wedi cael lles ohono. Roedd Amy yn glen ac yn garedig iawn. Diolch yn fawr.”


Adborth am gyrsiau therapiwtig

“Cwrs gwerth chweil a defnyddiol. Diolch yn fawr.”

“Hynod o hapus gyda’r holl gwrs.”

“Mae’r dewis o leoliad i’r cwrs yn wych ac mae’n normaleiddio ac yn gwrth stigmateiddio’r materion sydd gyda ni fel defnyddwyr gwasanaeth. Mae trefnwyr y cwrs yn help mawr ac yn barod iawn i gynnig cyngor defnyddiol. Dw i’n gweld gwahanaiaeth mawr yn y ffordd dw i’n delio gyda sefyllfaoedd i gymharu ag fel yr oeddwn i cyn mynychu’r cwrs. Dwi’n ddiolchgar hefyd i’r staff am fy nghyfeirio tuag at gyrsiau perthnasol eraill oedd yn diwallu fy angenion. Diolch yn fawr.”

“Roedd y lleoliad yn addas iawn. Mae’r dewis y lleoliad iawn yn bwysig er mwyn sicrhau llwyddiant y cwrs.

“Dw i’n hoff iawn o’r lleoliad, ac fe ddysgais llawer. Dw i wedi gallu rheoli rhai agweddau o fy mywyd nad oeddwn wedi eu hadnabod yn gynharach fel problemau. Mae dealltwriaeth a chydnabyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd i mi yn arf defnyddiol iawn. Mae’r grwpiau bychan yn effeithiol iawn. Mae’r lleoliad yn ddelfrydol.”

“Hoffi bod mewn lleoliad nad yw ynghlwm â’r byd iechyd meddwl. Teimlo nad ydym yn cael ein beirniadu i’r run graddau.”

“Gwasanaeth defnyddiol a chyfeillgar iawn. Diolch o galon am eich cymorth a chefnogaeth er mwyn fy nghynorthwyo i ail godi a gallu ymdopi gyda bywyd yn well.”

“Cwrs yn rhy hir, gormod o lawer o wybodaeth, angen bod yn fwy cryno a syml.”

“Mae wedi fy helpu i roi fy mhryderon mewn persbectif a dw i’n gwybod bod cyfrifoldeb arna i. Nid oedd gormod o gynnwys ac roedd yn hawdd i’w ddilyn. Teimlais hefyd fod cyflymder y rhaglen yn gyfforddus i mi.”

“Arweinydd grŵp ardderchog.”

“Doeddwn i ddim yn credu y gallai’r cwrs fy helpu ond roeddwn i’n barod i roi cynnig ar unrhyw beth. Roedd y cwrs mor ddefnyddiol a dw i’n teimlo mod i rwan yn gallu defnyddio’r sgiliau dw i wedi eu dysgu yn fy mywyd bob dydd. Gan fy mod yn teimlo’n ddiogel yn y grŵp llwyddais i leisio barn , rhywbeth nad ydw i rhan amlaf yn gallu ei wneud. Mae Sandra yn diwtor mor hyfryd a gofalgar sy’n cynnig cymorth i fi a dwi ’n teimlo bod hi wedi gwneud gymaint o wahaniaeth i mi a dw i mor werthfawrogol o hynny. Dw i’n edrych ymlaen yn eiddgar at y cwrs nesaf.”

“Cwrs gwych ac roedd Sandra yn diwtor ardderchog. Yn ystod yr wythnos gyntaf doeddwn i ddim yn siŵr os oedd o gymorth i mi ond o’r ail wythnos ymlaen – gwych! Yn amlwg doeddwn i ddim yn disgwyl yr atebion i bopeth er mwyn canfod pam dw i’n teimlo dan straen ond rwan mae gen i’r sgiliau i fy helpu i. Dw i bellach hefyd yn deall yn well pam a sut mae straen yn effeithio arna i . Alla i ddim canmol gweth y cwrs yma ddigon.”

“Mae’r lleoliad niwtral yn hyfryd – aelodau staff/arweinwyr grŵp yn gyfeillgar/hyfryd. Fformat y cwrs yn dda hefyd.”

“Gwerthfawrogi’r ffaith fod lleoliad y cwrs mewn lleoliad niwtral. Fyddwn i ddim wedi mynychu’r cwrs pe bai wedi cael ei gynnal mewn adnodd iechyd meddwl oherwydd byddai wedi dod â gormod o atgofion gwael i mi ar ôl bod mewn lle tebyg yn y gorffennol. Roedd yn ddefnyddiol bod mewn lleoliad ‘byd go iawn’, gan ei fod yn osgoi creu teimladau o boen meddwl wrth feddwl am fynychu’r cwrs ac yn atgyfnerthu’r ymdeimlad fod materion iechyd meddwl yn rhywbeth normal/cyffredin.”

Angen dosbarthu mwy o daflenni manwl am y gwasanaethau a chael trafodaethau wedi’u teilwra at anghenion/ ffactorau pendol – angen gwelliant. Awyrgylch da a chyfeillgar – dim angen gwelliant – yn cael ei redeg yn dda iawn. Peth da mai llond llaw o bobl oedd ym mhob sesiwn – dim gormod i orlethu materion.”

“Angen dosbarthu mwy o daflenni, angen gwthio i weithio ar hynny – hunan ôlrhain ayyb”

“Yr wyf wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn budd cyrsiau trwy Advanced Brighter Futures yn Wrecsam , ar ôl cael eu cyfeirio atynt trwy Parabl . Ni allaf fynegi pa mor ddiolchgar yr wyf wedi bod am y cymorth amhrisiadwy rwyf wedi derbyn drwy’r ddwy elusen. Mae fy ngŵr hefyd yn defnyddio eich gwasanaethau gan ei fod yn dilyn cwrs yn y cartref ynghyd â chymorth dros y ffôn.
Ar ôl ceisio cael rhywfaint o gefnogaeth i ni wrth i ni fod dan straen mawr ar ôl ceisio cefnogi ein merch, a oedd a phroblemau iechyd meddwl eu hun ar y pryd , basiwyd ein meddyg teulu eich taflen i edrych ar . Deliwyd gyda popeth yn gyflym iawn a chyn i ni wybod, oeddem yn cael y cefnogaeth yr oeddwn ei angen a bellach yn elwa o. Diolch yn fawr i chi .”

“Mae’n braf i gyfarfod â phobl sydd â phroblemau tebyg neu rhywbeth yn gyffredin. Mae’n helpu i gymysgu gyda phobl eraill er mwyn magu hyder ac i’ch cael chi allan o’r tŷ. ”

“Cwrs da iawn, amgylchedd diogel i archwilio materion a theimladau o bryder. Derbyn gwybodaeth a chefnogaeth dda. ”

“Mae’r grŵp yn cael ei gynnal gyda sensitifrwydd a chydymdeimlad. Rwyf wedi mwynhau treulio amser gyda phawb sy’n gysylltiedig. Ni allai’r cydlynwyr grŵp fod yn fwy perffaith o ystyried natur cyfarfodydd y grŵpiau.”

“Roedd y cwrs yn dda iawn ac yn ddefnyddiol. Byddwn yn mynychu unrhyw gwrs arall a gynigir i mi. Wedi fy helpu yn fawr iawn. ”

“Mae popeth yn dda iawn ac yn gadarnhaol, dysgu cymaint amdanaf fy hun, hunan-ymwybyddiaeth, yn teimlo mor gyfforddus o fewn y grŵp, yr unig sylw galla i ei ychwanegu yw y byddai’n dda pe bai ychydig mwy o sesiynau ar gael i’r grŵp. Diolch yn fawr ”

“Ar hyn o bryd nid wyf yn ddigon da i gwblhau’r cwrs ond byddwn yn hoffi dychwelyd ato yn y dyfodol.”

“Mae’r cwrs wedi fy helpu i ymdopi â phryder ac iselder a chwrdd â phobl eraill gyda theimladau tebyg. Mae’r cwrs wedi fy helpu i ymdopi â gwahanol faterion. ”

“Wedi mwynhau’r sesiynau, tiwtoriaid hawdd iawn mynd atynt. Grŵp yn gyfeillgar, yn helpu gyda fy nghael allan o’r tŷ a chymdeithasu. Hapus i fynychu grŵpiau yn y dyfodol. ”

“Cwrs wedi’i gyflwyno’n dda iawn – arweinwyr cyrsiau ardderchog fel bob amser. Mor gymwynasgar a chefnogol. Gwerth chweil. ”

“Maent yn gefnogol iawn. Wir yn edrych ymlaen at gwrs arall. Wedi dysgu gymaint. ”

“Angen mwy o arian. Llawer o gefnogaeth, dim yn barnu ”

“Mae’r cwrs hwn wedi gwneud bywyd yn well. Roedd y tiwtoriaid yn barod iawn i helpu. Roeddent yn broffesiynol ac yn gwneud yn siwr bod pawb yn cymeryd rhan. ”

“Roedd yn drueni na allwn fynychu’r holl gyfarfodydd, ond ar nodyn cadarnhaol, mae wedi agor drysau newydd i mi- mae’r gallu i ddod ar y cwrs eto yn ddefnyddiol iawn. Mae wedi bod yn fuddiol iawn i mi. Diolch i chi i gyd. xx ”

“Roedd rhai rhannau yn ddefnyddiol i fy helpu i ddelio â rhai pethau, ond nid oedd y cwrs wedi’i deilwra at fy mhroblemau penodol, felly nid oedd 100% yn effeithiol i mi. Roedd yn rhywfaint o help ond nid yr ateb llawn ac efallai y dylwn gael therapi 1i1 yn y dyfodol ”

“Cymorth da iawn ac yr wyf angen gwneud y gwaith cartref. Diolch yn fawr. ”

 

Adborth am grŵpiau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Roedd Sholot yr hyfforddwr yn wych ac fe wnaeth y cwrs mor addysgiadol a difyr, ond yr unig drueni oedd bod cyn lleied ar y cwrs. Y consensws ymhlith pawb yn y grŵp oedd y byddai’n beth buddiol tu hwnt pe bai modd i’r dosbarthiadau “ymwybyddiaeth” barhau yn fisol er mwyn parhau i ysgogi pawb a’n galluogi ni i barhau i ryngwynebu gyda’n gilydd er gwaethaf y pellter daearyddol sydd rhyngom. Gan ein bod wedi cyfarfod mewn ystafell gymharol fechan roedd yn dueddol o fynd yn boeth ac yn swnllyd ac oherwydd natur ein gweithgareddau a’r angen i ymdrochi yn y cyfan, nid oedd yn bosib i ni adael y drws ar agor. Os oes yna gyrsiau tebyg yn y dyfodol, bosib byddai’n syniad da edrych ar hyn.”

Diolch am eich adborth, rydym wedi adolygu ein ystafell gyfarfod ar gyfer y grŵp yma ac wedi newid lleoliad i ystafell sy’n fwy o ran maint ac yn dawelach. Mae’r adborth am yr ystafell newydd wedi bod yn bositif iawn.
Parthed trefnu sesiynau misol pellach, rydym yn edrych ar ddatblygu’r rhain ac unwaith y byddwn yn gallu eu cynnig byddant yn cael eu hysbysebu ar ar ein gwefan.

“Myfyrdod dwys tu hwnt – efallai y byddai modd ymestyn yn raddol o fyfyrdod byr i un hirach.”

“Mae Melanie yn athrawes dda iawn.”

“Roedd Melanie a Nathan yn diwtoriaid gwych. Yr un sylw sydd gennyf ydy pa mor anodd oedd hi i ganfod gwybodaeth am gyrsiau ymwybyddiaeth / parabl yn fy ardal i gan mai ar hap a damwain y deuthum ar draws yr un yma.”

“Yn anffodus roedd amseriad y sesiynau yn cyd-daro gydag ymrwymiad arall oedd gen i oedd yn golygu nad oeddwn yn gallu bod yn bresennol yn yr holl sesiynau, ond mae’n rhaid i mi ddweud fy mod wedi gweld y sesiynau wnes i fynychu yn ddefnyddiol tu hwnt. Dw i ar ddeall fod yna ddau gwrs yn rhedeg dros y flwyddyn – dw i’n awgyrymu y dylid cynnal o leiaf un arall gan sicrhau bod yna ddigon o fwlch rhwng y naill a’r llall”

Diolch am eich adborth, yn dilyn y diddordeb cynyddol yn ein grwpiau Ymwybyddiaeth rydym bellach yn cynnig 3 grŵp y flwyddyn.

“Mae Parabl wedi fy helpu i drwy gyfnod anodd iawn yn fy mywyd – yn gyntaf gyda’r 6 sesiwn gynghori gyda Kelly yn Wrecsam a rwan y cwrs Ymwybyddiaeth. Dw i bellach yn cysgu’n well a dw i’n ymdopi’n well gan bod llai o straen meddwl arnaf. Diolch. Rwyf wedi a byddaf eto yn argymell gwasanaethau Parabl i unrhyw un mewn angen.”

“Cwrs gwych a lleoliad da. Athro gwych a chyfleoedd i fynychu dosbarthiadau myfyrio pellach.”

“Eisiau dweud diolch i’r staff at Parabl – cefais ymgynghoriad dros y ffôn ym mis Ionawr ac fe’i cyfeiriwyd at gwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Mind Sir y Fflint, a oedd yn gorffen ddoe ac (mor bell a hyn!) mae wedi bod yn help mawr i mi; felly diolch yn fawr am wrando a dod o hyd i rhywbeth nad oedd rhaid i mi aros yn rhy hir am, ac sydd wedi bod yn brofiad anhygoel.”

Y sylwadau hyn wedi’u cymryd dros y ffôn felly nid ydynt air am air. “Roedd Melanie yn diwtor ardderchog ac yn gyfeillgar. Un awgrymiad o welliant fyddai cael sesiwn ddilynol misol er mwyn helpu pobl gyda’u cymhelliant “.

“Rwyf wedi mynychu’r cwrs ymwybyddiaeth ofalgar 8 wythnos ac roedd yn ddefnyddiol iawn.”


Adborth am Sesiynau Cwnsela Unigol

“Dw i wedi cael cymorth i ffocysu ar broblemau sydd wedi ac sy’n parhau i achosi poen meddwl a phryder i mi. Dwi ’n teimlo bod angen i mi barhau i roi sylw i’r problemau hyn ond nid yw hyn yn arwydd o fethiant y system na’r therapydd dim ond mater o fod angen mwy o amser arna i.”

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Conny am ei gwaith rhagorol. Dw i wedi cael cwnsela o’r blaen ond mae Conny yn defnyddio technegau gwahanol ac oherwydd hynny mae wedi bod yn llawer mwy buddiol. Dw i rwan yn teimlo fy mod i mewn lle gymaint yn well – diolch yn fawr.”

“Hoffwn ddiolch yn fawr i Kelly – roedd yn gynnes ac yn gefnogol ac roeddwn i’n teimlo’n ymlaciedig a chyfforddus o’r cyfarfod cyntaf. Diolch Parabl!”

“Cefnogaeth wych / Gofalgar a chysurlon tu hwnt ar adeg pan oeddwn i angen hynny mewn cyfnod anodd yn fy mywyd – mae’r sesiynau cynghori wedi bod yn amhrisiadwy ac ni allaf ddiolch ddigon i chi – diolch yn fawr.”

“Dw i’n meddwl byddai’n werth ymestyn cyfnod y sesiynau unigol o tua 2-4 wythnos, oni bai am hynny dwi ddim yn teimlo bod yr opsiynau eraill, a nodir yn y pamffled, o werth i mi.”

“Diolch i Lousie am ei hamser a’i hymdrech. Roedd hi’n gymaint o gymorth i mi ac yn gydymdeimladol. Roedd hi bob amser yn gwneud i mi deimlo’n hapusach wrth i mi droi am adre’. Roedd cael rhywun y tu allan i’r teulu i wrando ar fy mhroblemau wedi bod o gymorth i mi deimlo’n fwy bodlon gyda fy mywyd. Diolch yn fawr.”

“Pan fynychais fy sesiwn gyntaf – doeddwn i ddim yn meddwl ei fod o’n addas ar fy nghyfer i ond ma gan Mike ffordd unigryw o’ch cael chi i agor i fyny a dw i’n teimlo bod hyn wedi bod yn llesol i mi. Byddaf yn gwneud cais am fwy o sesiynau gan fy mod i’n teimlo fel fy mod bron iawn yno, ond ddim yn llwyr. Diolch eto.”

“Dw i’n sicr wedi dod yn fy mlaen cryn dipyn o lle roeddwn i pan gychwynais i’r sesiynau yma ond dw i’n ymwybodol bod gen i gryn dipyn o waith i’w wneud eto. Fodd bynnag, cyn cychwyn y sesiynau hyn fyddwn i ddim wedi sylweddoli beth oedd angen i mi weitho arno. Diolch am adael i mi fynychu’r sesiynau yma a chaniatau i mi edrych ar sut mae fy mywyd yn effeithio ar fy nyfodol. Diolch hefyd i Mr Huntley am ei gefnogaeth.”

“Galluogodd y sesiynau yma i mi leisio fy nheimladau ac i dderbyn sefyllfaoedd presennol.”

“Dw i’n teimlo bod y gefnogaeth a’r cyngor a gefais ynglyn â fy nheimladau/problemau yn amhrisiadwy.”
“Roedd Lousie o gymorth mawr a dw i’n teimlo fel fy mod wedi gwella’n sylweddol.”

“Gwasnaeth da iawn a staff hyfryd. Hoffwn fod wedi cael sesiwn ychwanegol fel rhan o’r therapi ond roedd y gwasanaeth o gymorth mawr i mi.”

“Gallai’r sesiynau fod wedi parhau am gyfnod hirach h.y. am fwy nag 8 sesiwn. Mae angen cefnogaeth am gyfnod hirach na hyn. Roeddwn i’n teimlo’n well yn syth ar ôl y sesiynau ond roedd angen cefnogaeth arnaf pan oedd problemau annisgwyl a.y.b yn codi rhwng y sesiynau. Rhyw fath o gyswllt.”

Mae’r sesiynau wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt! Doeddwn i ddim wedi defnyddio’r gwasaneth yn y gorffennol ond roedd yn gysur i wybod fod yna gymorth ar gael pe bai angen.”

“Mae Sarah wedi bod yn gwbl anhygoel fel cynghorydd/therapydd i fi. Roeddwn yn teimlo fel fy mod yn gallu dweud popeth wrthi am fy mhroblemau a’u hegluro nhw’n llawn iddi. Byddwn yn argymell Parabl a’r gwasnaethau maen nhw’n gynnig i unrhyw un. Diolch am bopeth.”

“Mae’r cwnselydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae wedi deall fy anghenion ac wedi bod yn gefnogol iawn, tynnodd fy sylw at bethau na feddyliais amdanynt erioed o’r blaen, gwneud i mi roi’r gorau i feddwl am fy ngweithredoedd fy hun yn unig, ac mae’r technegau anadlu yn fy helpu drwy amser anodd. ”

“Mae’r gwasanaeth hwn wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i fy mywyd dros y 6 wythnos diwethaf. Yr wyf yn teimlo’n barod i fyw unwaith eto. Diolch yn fawr i chi. Dach chi wedi rhoi fy mywyd yn ôl i mi”.

“Rwyf wedi siarad â chynghorwyr yn y gorffennol, Clive yw’r gorau o bell ffordd, mae’n gwrando ac yn ymddangos i ddeall y cyfan dw i’n ei ddweud. ”

“Rwy’n teimlo y gall rhywun sy’n gwrando eich helpu a’ch cefnogi chi drwy adegau anodd.”

“Mae’n cynghorydd yn eithriadol o ddawnus a galluog a rhoddodd llawer iawn o gymorth a chefnogaeth mewn amser byr”

“Hoffwn sôn am y wraig a gymerodd amser i wrando a fy nghefnogi. Ei henw oedd Kelly ac mae hi’n haeddu diolch arbennig. Roedd yn hawdd siarad efo rhywun mor broffesiynol. Diolch yn fawr unwaith eto. ”

“Roedd yn dda i gael rhywun i siarad â nhw. ”

“Rwy’n teimlo fy mod eisoes ymhell ar y ffordd i adferiad erbyn yr amser y dechreuodd y cyfan (gwasanaethau) a byddai wedi bod o fudd i mi 2/3 cyfarfod yn gynharach. ”

“Mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn yn fy helpu i wella fy ffordd o feddwl. Byddwn yn argymell y gwasanaeth. ”

“Roedd yn ddefnyddiol iawn i fyfyrio ar bethau o dan yr wyneb, edrych ar beth oedd yn effeithio arna i.”

“Amser sefydlog bob wythnos, os byddwch yn colli sesiwn byddwch yn ei golli, lleoliad ychydig yn gyhoeddus i gerdded i mewn iddo”

“Rwyf wedi teimlo’n well ar ôl mynychu’r sesiwn, teimlo’n ddefnyddiol i ddadlwytho fy mhroblem ar y pryd ac i ddysgu sut i ddelio â phethau un ar y tro ac i beidio â gorlwytho fy hun gyda phopeth ar unwaith ac i geisio cael rhywfaint o amser o’r neilltu ar fy mhen fy hun ac ar gyfer fy hun. ”

“Mae’n ddefnyddiol i siarad â rhywun nad ydynt yn feirniadol ac sy’n gymwys. Roedd o fudd i edrych yn ôl ar fy nghamgymeriadau yn y gorffennol.”

“Mae’r gwasanaeth hwn wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i fy mywyd dros y 6 wythnos diwethaf. Yr wyf yn teimlo’n barod i fyw unwaith eto. Diolch i chi, am ddod â fi yn ôl yn fyw. ”

“Mae Jane wedi bod yn wych, diolch i chi. ”

“Wnes i yn y pen draw dderbyn y cwnsela 1-1 yn ôl y gofyn, yn hytrach na mynychu cyfarfodydd grŵp. Canfûm fod rhywun yno i mi i wrando a siarad efo nhw, yr wyf yn teimlo’n foddhaol iawn. ”

“Yn anffodus er bod y sesiynau yn wych a Kelly yn ardderchog, yn gefnogol iawn, ond nid yw’r sesiynau (6) yn ddigon! ”

“Roedd y gwasanaeth dilyn ymlaen yn siomedig iawn. Nawr dwi’n teimlo bod fy mhroblemau yn dal i fodoli.”

“Mae cwnsela / CBT o Parabl wedi fy helpu i fynd yn ôl ar y ffordd iawn a gosod sylfeini ar gyfer y gwaith sydd angen i mi ei wneud i aros ar y ffordd iawn. Diolch yn fawr ”

“Rwy’n meddwl mewn ffordd fwy cadarnhaol erbyn hyn ac mae pobl wedi sylwi ar y gwahaniaeth. Diolch i chi am fy helpu. ”

“Byddwn yn bendant yn dod yn ôl i Parabl os wyf angen cymorth eto. Rwy’n credu bod y sesiynau rwyf wedi’u derbyn wedi fy helpu i ddatrys problemau a dysgu i mi sut i fyw gyda nhw, sydd yn ei dro wedi fy helpu i fod yn berson hyderus neu bron beth bynnag. ”

“Mae fy nghynghorydd (Ms Plum) yn sylwgar ac yn hynod o ddefnyddiol. Roedd yn galonogol i ddod o hyd i rhywun a oedd yn deall beth oedd yn bod. Gwasanaeth rhagorol. Parabl. Allai wneud gyda mwy o arian cyhoeddus. ”

“Yr wyf yn awr yn teimlo’n fwy optimistaidd.”

“Drwy siarad drwy ddigwyddiadau mae wedi fy helpu i egluro materion”

“Mae’r sylwadau wedi’u seilio ar fy mhrofiad yn nghanolfan adnoddau Gwersyllt ar ôl anawsterau cychwynnol yn y lleoliad cyntaf. ”

 

Adborth gan Weithwyr Proffesiynol

“Rydym yn croesawu dyfodiad eich gwasanaeth gan fod bwlch wedi bod yn y ddarpariaeth ers cryn amser ar gyfer cleifion gydag iselder ysgafn i gymedrol, ac yn y blaen” Siân Jones, Ymwelwyr Iechyd BIPBC

“Rwy’n angerddol ynghylch sicrhau bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn derbyn cymorth -. Beth bynnag yw eu lefel o gymhlethdod”

– Sean Clarke, Rheolwr Rhaglen Clinigol, Gofal Sylfaenol a Therapïau Seicolegol yn rhan or tîm wnaeth gomisiynu Parabl

 

Adborth cyffredinol ar wasanaethau Parabl

“Lleoliad da, Parcio gwael”